B.3.7. Partiklen

part partikel - et (og), sed (men), tam (så), quasi (som om),

- tum (dengang), unde (hvorfra), ab (fra),

- cum (med)

Partiklen er indeklinabel; den bøjes ikke.Oversigt over ofte forekommende partiklerA. Konjunktioner = sideordnende bindeord
kopulative et (og, også), -que (og), atque (og), ac (og), etiam (også, endda), quoque (også), neque (og ikke), nec (og ikke, heller ikke), ne - quidem (ikke engang)
disjunktive aut, vel, -ve, sive, seu (eller)
adversative sed (men), verum (men),autem (endvidere, men), at (dog), atqui (men dog), tamen (men, dog), vero (men, i sandhed), nihilominus (ikke desto mindre)
kausale nam, namque, enim, etenim (for, nemlig, jo)
konklusive itaque (altså, derfor), igitur (altså, derfor), ergo (følgelig)
korresponderende et - et, -que - que (både - og, dels - dels, på den ene side - på den anden side), et -neque (dels - dels ikke), neque - et (på den ene side ikke - på den anden side, ikke - men), aut - aut (enten - eller), vel - vel (enten det ene - eller det andet), cum - tum (såvel - som især), tum - tum, modo - modo (snart - snart), non modo, non solum - sed etiam, verum etiam (ikke kun - men også), non modo non - sed ne - quidem (ikke blot ikke - men ikke engang)B. Subjunktioner = bisætningsindledere = underordnende bindeord
med indikativ betydning/kategori med konjunktiv betydning/kategori
cum da, når , idet

temporal

cum da, fordi, skønt, mens

kausal, temporal, koncessiv

dum mens, sålænge som, indtil

temporal

dum indtil, hvis blot

koncessiv

etiamsi selv om, skønt

koncessiv

ne at ikke, for at ikke, (at)

final

nisi hvis ikke

konditional

nisi medmindre

konditional

postquam efter at

temporal

quamvis skønt

koncessiv

priusquam førend

temporal

quin at (at ikke)
quamquam skønt

koncessiv

si hvis, om

konditional

quia fordi

kausal

tamquam således som, som om

sammenlignings-

quod fordi, at

kausal

ut at, for at, så at, selv om

final, konsekutiv, koncessiv

quoniam da, fordi, eftersom

kausal

si hvis

konditional

ubi hvor, så snart som

lokal, temporal

ut således som, så snart som

sammenligning,temporalC. Præpositioner
med akkusativ med ablativ med akk. eller med abl.
ad hen til, ved, hos a/ab/abs fra, af in+akk. til, ind i
adversus imod, overfor coram ansigt til ansigt med in+abl. inde i, på,
ante før, foran cum med sub+akk. ind under
apud hos de ned fra, fra, om, med hensyn til sub+abl. inde under, i nærheden af
circa/circum omkring e/ex ud fra, ud af super+akk. over
contra imod pro for, i forhold til super+abl. oven over
inter mellem sine uden
intra indenfor
ob på grund af
per gennem
post efter, bagved
praeter foruden
prope nærved
propter på grund af
secundum ifølge
supra ovenfor

.