University of Southern Denmark
Japanese (Roman-ji) -> Games -> Paintbox Game  Visual Interactive Syntax Learning  
 
Japanese (Roman ji) VISLSentence AnalysisEdutainment

Printer-friendly version

 

The Paintbox Game

Browse the sentences by clicking on the icon below:
JA1-JA100
Pre-analyzed sentence

Japanese Corpus

in Roma-ji

prepared by

Steven Falkenberg Breunig

 

gpñ;gpGa'ªrK;ª

Ayx;y;xUoc

"Kotoba no koto o kangaeru no ga

watashi no tanoshimi desu."

(Translation )

Click on the following sentence numbers to scroll through the corpus:

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50

51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 !!100

 

Click on the number to see an English translation. Then click on < to return to the Japanese sentence.

 

 

   JA1. Sensei wa Amerikajin desu.

 

   JA2. Sensei wa Amerikajin desu ka.

 

   JA3. Watashi desu yo.

 

   JA4. Kore wa jamu desu yo.

 

   JA5. Sore desu yo.

 

   JA6. Okusan mo sensei desu ka?

 

   JA7. Kore wa watashi no hon desu.

 

   JA8. Kore wa oishii chizu desu.

 

   JA9. Sore wa hen na tabemono desu.

 

   JA10. Nihon no natsu wa atsui desu.

 

   JA11. Igirisu no natsu wa atsuku arimasen.

 

   JA12. Tanaka-san wa shizuka desu.

 

   JA13. Nagashi-san wa shizuka de wa arimasen.

 

   JA14. Fukuda-sensei wa totemo wakai desu.

 

   JA15. Noguchi-sensei wa amari wakaku arimasen

 

   JA16. Resutoran wa kissaten no chikaku desu.

 

   JA17. Honya wa soko ni arimasu.

 

   JA18. Watashi no heya wa nikai ni arimasu.

 

   JA19. Niwa ni inu ga imasu.

 

   JA20. Kyoo wa tenki ga ii desu.

 

   JA21. Kono hoteru wa tenisu-koto ga arimasu ka?

 

   JA22. Mainichi shinbun o yomimasu.

 

   JA23. Watashi wa daigaku de hatarakimasu.

 

   JA24. Tanaka-san wa nihongo de hanashimasu.

 

   JA25. Nagao-san wa doitsugo o hanashimasu.

 

   JA26. Biru demo nomimasho ka?

 

   JA27. Doko ka ii tokoro ga arimasu ka?

 

   JA28. Ee, chikaku ni totemo ii nomiya ga arimasu.

 

   JA29. Hashi de tabemashoo.

 

   JA30. Raishu Kyoto e ikimasu.

 

   JA31. Michiko-san wa oka-san ni Ken-san no tegami o misemashita.

 

   JA32. Atsuko-san wa itsu Kyoto kara kaerimasu ka?

 

   JA33. Suzuki-san wa biru o takusan nomimashita.

 

   JA34. Nani o mimashita ka?

 

   JA35. Yamamoto-san wa tako o tabemasen deshita.

 

   JA36. O-sake o nonda koto ga arimasu ka?

 

   JA37. Suzuki-san wa maiban nomiya e itte, o-sake o takusan nomimasu.

 

   JA38. Zenbu tabemashita ga, oishiku arimasen deshita.

 

   JA39. Kono heya wa shizuka deshita.

 

   JA40. Restoran wa eki kara tokatta desu.

 

   JA41. Igirisu no tabemono wa amari oishikunakatta desu.

 

   JA42. Ashita uchi de nihongo o benkyo shimasu.

 

   JA43. Eigo de hanasanakatta.

 

   JA44. Eiga o minakatta.

 

   JA45. Ano hito wa Nihonjin deshoo.

 

   JA46. Kono heya wa shizuka datta deshoo.

 

   JA47. Natsu wa atsukunai deshoo.

 

   JA48. Kanojo wa ikanakatta deshoo.

 

   JA49. Heya ga shizuka datta kara, watashi wa yoku nemashita.

 

   JA50. Kesa rokuji han ni okimashita.

 

   JA51. Dare mo kimasen deshita.

 

   JA52. Umi e oyogi ni ikimasu.

 

   JA53. Kono michi o aruita koto ga arimasu.

 

   JA54. Yoku benkyo shimashita.

 

   JA55. Tomoko-san wa otoo-san to taihen shizuka ni hanashite imasu.

 

   JA56. Ken-san wa hayaku arukimashita.

 

   JA57. Yoshi-san wa sensei ni narimashita.

 

   JA58. Samuku narimashita.

 

   JA59. Heya o kirei ni shimashita.

 

   JA60. Watashi wa koohii ga hoshii desu.

 

   JA61. Watashi wa hayaku kaeritai desu.

 

   JA62. Michiko-san ni aitakunai desu ka?

 

   JA63. Motto yukkuri hanashite kudasai.

 

   JA64.Koko ni o-namae o kaite kudasaimasen ka?

 

   JA65. Chotto matte.

 

   JA66. Watashi wa nihon no biru ga suki desu.

 

   JA67.Tako ga amari suki de wa arimasen.

 

   JA68. Michiko-san eigo ga joozu desu.

 

   JA69. Ken-san wa tenisu ga heta desu.

 

   JA70. Tomoko-san wa me ga kirei desu.

 

   JA71. Rondon wa Roma yori samukatta desu.

 

   JA72. Jiru-san wa Ken-san yori hayaku okimasu.

 

   JA73. Rondon to Paris to Roma no naka de Roma ga ichiban furui desu.

 

   JA74. Yamamoto-san-tachi no naka de Hayashi-san ga asa ichiban hayaku okimasu.

 

   JA75. Ken-san yube ichijikan gurai denwa de hanashimashita.

 

   JA76. Kyoto de kisha o orimashita.

 

   JA77. Futari wa Michiko-san ie o demashita.

 

   JA78. Uchi ni neko ga sanbiki imasu.

 

   JA79. Uchi ni nihonjin no tomodachi ga shichi-nin imasu.

 

   JA80. Tomodachi to biru o roku-hon nomimashita.

 

   JA81. Taro-kun mo Michiko-san mo kimasen deshita.

 

   JA82. Rajio de mo kikimashita.

 

   JA83. Yokohama e mo ikitai desu.

 

   JA84. Resutoran de mo ba de mo biru o nomimashita.

 

   JA85. Wain wa katta ga, biru wa kaimasen deshita.

 

   JA86. Tokyo ni wa itta ga, Kyoto ni wa ikimasen deshita.

 

   JA87. Watashi ni wa ano hito ga wakarimasen.

 

   JA88.Watashi wa nihon de eigo o oshiete imasu.

 

   JA89. Suzuki-san wa maiban biru o nonde imasu.

 

   JA90. Nani o shite imasu ka?

 

   JA100. Kotoba no koto o kangaeru no ga watashi no tanoshimi desu.

 

 

 

Return to top of page

 

 

English Translation

1

Sensei

wa

Amerikajin

desu.

*

teacher

(topic marker)

American

is

<

The teacher is American.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

2

Sensei

wa

Amerikajin

desu

ka

*

teacher

(topic marker)

American

is

(question marker)

<

Is the teacher American?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

3

Watashi

desu

yo

*

I

is

(exclamation marker)

<

It's me!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

4

Kore

wa

jamu

desu

yo

*

this

(topic marker)

jam

is

(exclamation marker)

<

This is jam!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

5

Sore

desu

yo

*

that

is

(exclamation marker)

<

That's it!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

6

Oku-san

mo

sensei

desu

ka

*

your wife

also (topic marker)

teacher

is

(question marker)

<

Is your wife also a teacher?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

7

Kore

wa

watashi

no

hon

desu

*

this

(topic marker)

I

(genitive)

book

is

<

This is my book.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

8

Kore

wa

oishii

chizu

desu

*

this

(topic marker)

delicious

cheese

is

<

This is delicious cheese.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

9

Sore

wa

hen na

tabemono

desu

*

that

(topic marker)

strange

food

is

<

That is strange food.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

10

Nihon

no

natsu

wa

atsui

desu

*

Japan

(genitive)

summer

(topic marker)

hot

is

<

Japan's summers are hot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

11

Igirisu

no

natsu

wa

atsuku

arimasen

*

English

(genitive)

summer

(topic marker)

hot

are not

<

English summers are not hot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

12

Tanaka-san

wa

shizuka

desu

*

Tanaka

(topic marker)

quiet

is

<

Tanaka is quiet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

13

Nagashi-san

wa

shizuka de wa

arimasen

*

Nagashi

(topic marker)

quiet

is not

<

Nagashi is not quiet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

14

Fukuda-sensei

wa

totemo

wakai

desu

*

Fukuda-teacher

(topic marker)

very

young

is

<

Teacher Fukuda is very young.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

15

Noguchi-sensei

wa

amari

wakaku

arimasen

*

Noguchi-teacher

(topic marker)

not very

young

is not

<

Teacher Noguchi is not very young.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

16

Resutoran

wa

kissaten

no

chikaku

desu

*

restaurant

(topic marker)

café

(genitive)

near

is

<

The restaurant is near the café.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

17

Honya

wa

soko

ni

arimasu

*

bookshop

(topic marker)

there

at/in

is

<

The bookshop is there.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

18

Watashi

no

heya

wa

nikai

ni

arimasu

*

I

(genitive)

room

(topic marker)

second floor

on

is

<

My room is on the second floor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

19

Niwa

ni

inu

ga

imasu

*

garden

in

dog

(nominative)

is

<

In the garden is a dog.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

20

Kyoo

wa

tenki

ga

ii

desu

*

today

(topic marker)

weather

(nominative)

good

is

<

Today the weather is good.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

21

Kono

hoteru

wa

tenisu-koto

ga

arimasu

ka

*

this

hotel

(topic marker)

tennis court

(nominative)

is

(question marker)

<

Does this hotel have a tennis court?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

22

Mainichi

shinbun

o

yomimasu

*

everyday

newspaper

(accusative)

read

<

Everyday I read the newspaper.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

23

Watashi

wa

daigaku

de

hatarakimasu

*

I

(topic marker)

university

at

work

<

I work at an university.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

24

Tanaka-san

wa

nihongo

de

hanashimasu

*

Tanaka

(topic marker)

Japanese

in

speaks

<

Tanaka speaks in Japanese.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

25

Nagao-san

wa

nihongo

o

hanashimasu

*

Nagao

(topic marker)

Japanese

(accusative)

speaks

<

Nagao speaks Japanese.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

26

Biru

demo

nomimashoo

ka

*

beer

or something

shall drink

(question marker)

<

Shall we drink a beer or something?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

27

Doko ka

ii

tokoro

ga

arimasu

ka

*

somewhere

good

place

(nominative)

is

(question marker)

<

Is there a good place somewhere?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

28

Ee

chikaku

ni

totemo

ii

nomiya

ga

arimasu

*

yes

near

by

very

good

bar

(nominative)

is

<

Yes, nearby is a very good bar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

29

Hashi

de

tabemashoo

*

chopsticks

with

let's eat

<

Let's eat with chopsticks.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

30

Raishu

Kyoto

e

ikimasu

*

next week

Kyoto

to

going

<

Next week I am going to Kyoto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

31

Michiko-san

wa

oka-san

ni

Ken-san

no

tegami

o

misemashita

*

Michiko

(topic marker)

her mother

(da-tive)

Ken

(genitive)

letter

(accusative)

showed

<

Michiko showed Ken's letter to her mother.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

32

Atsuko-san

wa

itsu

Kyoto

kara

kaerimasu

ka

*

Atsuko

(topic marker)

when

Kyoto

from

return

(question marker)

<

When does Atsuko return from Kyoto?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

33

Suzuki-san

wa

biru

o

takusan

nomimashita

*

Suzuki

(topic marker)

beer

(accusative)

a lot

drinks

<

Suzuki drinks a lot of beer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

34

Nani

o

mimashita

ka

*

what

(accusative)

saw

(question marker)

<

What did you see?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

35

Yamamoto-san

wa

tako

o

tabemasen

deshita

*

Yamamoto

(topic marker)

octopus

(accusative)

eat not

did

<

Yamamoto did not eat octopus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

36

O-sake

o

nonda

koto

ga

arimasu

ka

*

sake

(accusative)

drank

(noun for abstract experience)

(nominative)

is

(question marker)

*

Have you had the experience of drinking sake?

<

Have you tried drinking sake?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

37

Suzuki-san

wa

maiban

nomiya

e

itte

o-sake

o

takusan

nomimasu

*

Suzuki

(topic marker)

every night

bar

to

goes

sake

(accusa-tive)

a lot

drinks

<

Suzuki goes every night to a bar and drinks a lot of sake.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

38

Zenbu

tabemashita

ga

oishiku

arimasen

deshita

*

all

ate

but

delicious

was not

was

<

I ate it all, but it wasn't delicious.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

39

Kono

heya

wa

shizuka

deshita

*

this

room

(topic marker)

quiet

was

<

This room was quiet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

40

Restoran

wa

eki

kara

tokatta

desu

*

restaurant

(topic marker)

train station

from

far-was

is

<

The restaurant was far from the train station.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

41

Igirisu

no

tabemono

wa

amari

oshikunakatta

desu

*

English

(genitive)

food

(topic marker)

not very

delicious not was

is

<

The English food was not very delicious.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

42

Ashita

uchi

de

nihongo

o

benkyo

shimasu

*

tomorrow

home

at

Japanese

(accusative)

study

do

<

Tomorrow I will study Japanese at home.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

43

Eigo

de

hanasanakatta

*

English

in

speak not did

<

He did not speak in Japanese.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

44

Eiga

o

minakatta

*

movie

(accusative)

see not did

<

He did not see the movie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

45

Ano

hito

wa

Nihonjin

deshoo

*

that

person

(topic marker)

Japanese

probably is

<

That person is probably Japanese.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

46

Kono

heya

wa

shizuka datta

deshoo

*

this

room

(topic marker)

quiet was

probably is

<

This room was probably quiet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

47

Natsu

wa

atsukunai

deshoo

*

summer

(topic marker)

hot not

probably is

<

The summer is probably not hot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

48

Kanojo

wa

ikanakatta

deshoo

*

girl

(topic marker)

come not did

probably is

<

The girl did not come probably.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

49

Heya

ga

shizuka datta

kara

watashi

wa

yoku

nemashita

*

room

(nominative)

quiet was

because

I

(topic marker)

well

slept

<

Because the room was quiet I slept well.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

50

Kesa

rokuji

han

ni

okimashita

*

this morning

six o'clock

half past

at

woke up

<

This morning I woke up at half past six.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

51

Dare

mo

kimasen

deshita

*

who

(negative topic marker)

come not

did

<

No one came.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

52

Umi

e

oyogi

ni

ikimasu

*

ocean

to

swim

to

go

<

I am going to the ocean to swim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

53

Kono

michi

o

aruita

koto

ga

arimasu

*

this

street

(accusative)

walked

(noun for abstract experience)

(nominative)

have

<

I walked this street.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

54

Yoku

benkyo

shimashita

*

well

study

did

<

I studied well.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

55

Tomoko-san

wa

otoo-san

to

taihen

shizuka ni

hanashite imasu

*

Tomoko

(topic marker)

her father

with

very

quietly

is talking

<

Tomoko is talking very quietly with her father.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

56

Ken-san

wa

hayaku

arukimashita

*

Ken

(topic marker)

fast

walked

<

Ken walked fast.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

57

Yoshi-san

wa

sensei

ni

narimashita

*

Yoshi

(topic marker)

teacher

(dative)

became

<

Yoshi became a teacher.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

58

Samuku

narimashita

*

cold

became

<

It became cold.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

59

Heya

o

kirei

ni

shimashita

*

room

(accusative)

clean, tidy

(dative)

made

<

They made the room tidy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

60

Watashi

wa

koohii

ga

hoshii

desu

*

I/me

(topic marker)

coffee

(nominative)

"wanted"

is

<

I want some coffee.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

61

Watashi

wa

hayaku

kaeritai

desu

*

I/me

(topic marker)

early

want to return

is

<

I want to return early.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

62

Michiko-san

ni

aitakunai

desu

ka

*

Michiko

(dative)

don't want to meet

is

(question marker)

<

Don't you want to meet Michiko?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

63

Motto

yukkuri

hanashite

kudasai

*

More

slowly

speak

please

<

Please speak more slowly.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

64

Koko

ni

o-namae

o

kaite

kudasaimasen

ka

*

Here

at

your name

(accusative)

write

won't (you) please

(question marker)

<

Won't you please write your name here?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

65

Chotto

matte

*

A bit

wait

<

Wait a bit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

66

Watashi

wa

nihon

no

biru

ga

suki

desu

*

I

(topic marker)

japan

(genitive)

beer

(nominative

like

is

<

I like japanese beer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

67

Tako

ga

amari

suki de wa

arimasen

*

octopus

(nominative)

not very

like

don't

<

I don't like octopus very much.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

68

Michiko-san

wa

eigo

ga

joozu

desu

*

Michiko

(topic marker)

english

(nominative)

good/skillful

is

<

Michiko is good at English.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

69

Ken-san

wa

tenisu

ga

heta

desu

*

Ken

(topic marker)

tennis

(nominative)

bad/poor

is

<

Ken is bad at tennis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

70

Tomoko-san

wa

me

ga

kirei

desu

*

Tomoko

(topic marker)

eye(s)

(nominative)

pretty

BE

<

Tomoko has pretty eyes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

71

Rondon

wa

Roma

yori

samukatta

desu

*

London

(topic marker)

Rome

than

cold-past tense

BE

<

London was colder than Rome.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

72

Jiru-san

wa

Ken-san

yori

hayaku

okimasu

*

Jill

(topic marker)

Ken

than

early

wakes up

<

Jill wakes up earlier than Ken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

73

Rondon

to

Pari

to

Roma

no

naka

de

Roma

ga

ichiban

furui

desu

*

London

and

Paris

and

Rome

(genitive)

inside

of

Rome

(nominative)

most

old

BE

<

Between London, Paris and Rome, Rome is the oldest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

74

Yamamoto-san-tachi

no

naka

de

Hayashi-san

ga

asa

ichiban

hayaku

okimasu

*

Yamamotos

(genitive)

inside

of

Hayashi

(nominative)

morning

most

early

wakes up

<

Among the Yamamotos Hayashi wakes up the earliest in the morning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

75

Ken-san

wa

yube

ichijikan

gurai

denwa

de

hanashimashita

*

Ken

(topic marker)

last night

one hour

about

telephone

on

talked

<

Ken talked on the phone for about an hour last night.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

76

Kyoto

de

kisha

o

orimashita

*

Kyoto

at

train

(accusative)

got off

<

I got off the train at Kyoto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

77

Futari

wa

Michiko-san

no

ie

o

demashita

*

two people

(topic marker)

Michiko

(genitive)

home

(accusative)

left

<

Two people left Michiko's house.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

78

Uchi

ni

neko

ga

sanbiki

imasu

*

house

in

cat

(nominative)

three

are

<

The three cats are in the house.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

79

Uchi

ni

nihonjin

no

tomodachi

ga

shichinin

imasu

*

house

in

japanese

(genitive)

friend

(nominative)

seven people

are

<

Seven Japanese friends are in the house.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

80

Tomodachi

to

biru

o

rokuhon

nomimashita

*

friend

with

beer

(accusative)

six bottles

drank

<

I drank six beers with some friends.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

81

Taro-kun

mo

Michiko-san

mo

kimasen

deshita

*

Taro

neither

Michiko

nor

come (negation)

BE (past)

<

Neither Taro nor Michiko came.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

82

Rajio

de

mo

kikimashita

*

radio

on

also

heard

<

I heard it on the radio also.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

83

Yokohama

e

mo

ikitai

desu

*

Yokohama

to

also

want to go

BE

<

I want to go to Yokohama also.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

84

Resutoran

de

mo

ba

de

mo

biru

o

nomimashita

*

restaurant

at

also

bar

at

also

beer

(accusative)

drank

<

I drank beer at the restaurant as well as at the bar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

85

Wain

wa

katta

ga

biru

wa

kaimasen

deshita

*

wine

(topic marker)

bought (simple past form)

but

beer

(topic marker)

buy (negation)

BE (past)

<

Wine I bought, but beer I didn't buy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

86

Tokyo

ni

wa

itta

ga

Kyoto

ni

wa

ikimasen

deshita

*

Tokyo

to

(topic marker)

went (simple past form)

but

Kyoto

to

(topic marker)

go (negation)

BE (past)

<

I went to Tokyo, but I did not go to Kyoto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

87

Watashi

ni

wa

ano

hito

ga

wakarimasen

*

I

(dative marker)

(topic marker)

that

person

(nominative)

understand (negation)

*

That person doesn't make sense to me.

*

To me that person doesn't make sense.

<

I don't understand that person.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

88

Watashi

wa

nihon

de

eigo

o

oshiete

imasu

*

I

(topic marker)

Japan

in

English

(accusative)

teach (simple present form)

is

<

I teach English in Japan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

89

Suzuki-san

wa

maiban

biru

o

nonde

imasu

*

Suzuki

(topic marker)

every night

beer

(accusative)

drink (simple present form)

is

<

Suzui drinks beer every night.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

90

Nani

o

shite

imasu

ka

*

what

(accusative)

do (simple present form)

is

(question marker)

<

What are you doing?

 

 

 

 

 

 

 

English Translation

100

Kotoba

no

koto

o

kangaeru

no

ga

*

words

(genitive)

(abstract noun)

(accusative)

to think

(postposition marker)

(nominative)

watashi

no

tanoshimi

desu

*

I

(genitive)

joy

BE

<

Thinking about languages is my joy.

 

 

 


In order to continue using the Java applets, see troubleshooting tips and Download Java.
On Windows use Internet Explorer 11. macOS no longer supports Java applets.
The Chrome extension CheerpJ Applet Runner may work for some use-cases.


Copyright 1996-2022 | Report a Problem / Contact Us | Printable Version