University of Southern Denmark
Latin -> Info -> LATIN GRAMMATIK  Visual Interactive Syntax Learning  
 
Latin VISLSentence AnalysisEdutainmentTools

Printer-friendly version

 

LATIN GRAMMATIK

af Jens Peter Jensen

 

INDHOLD

 

1. Funktioner på a) tekst- og b) sætningsniveau

a) YTRING: DEKLARATIV - INTERROGATIV - EKSKLAMATIV - PERFORMATIV - IMPERATIV

b) PRÆDIKAT - SUBJEKT - OBJEKT - ADVERBIAL - PRÆDIKATIV

bb) KONJUNKTION - SUBJUNKTION - RELATIV

2. Funktioner på gruppeniveau

PARATAGMET: KONJUNKTION - KONJUNKT

HYPOTAGMET: KERNE - ATTRIBUT - APPOSITION - DETERMINATOR -

FULDVERBAL - HJÆLPEPVERBAL - MODALT VERBAL -

PRÆPOSITION - REGIMEN - PRÆPOSITION MED KOMPARATORFUNKTION

3. Former på sætningsniveau

sætning: hovedsætning - bisætning - infinitivsætning - participialsætning - sætning uden prædikat

4. Former på gruppeniveau

gruppe: paratagme - hypotagme - finit verbalgruppe - infinit verbalgruppe - substantivgruppen -

adjektivgruppen - pronominalgruppen - adverbialgruppen - partikelgruppen

Ordklasser

5. Former på ordniveau - Verbet - De finitte former

finit verbum: person - numerus - diatese - tempus - modus

6. Former på ordniveau - Verbet - De infinitte former

tempus - diatese: infinitiv - participium - nd-form - supinum

7. Oversigter over former og mærker - Det finitte verbum

8. Specielle verber: 'sum' - 'possum' - 'eo' - 'fio'

9. Former på ordniveau - substantivet

genus - numerus - kasus - fleksionsklasser

10. Former på ordniveau - adjektivet

genus - numerus - kasus - fleksionsklasser - komparation

11. Former på ordniveau - pronominet

pronominaltyper - genus - numerus - kasus - fleksionsklasser

12. Former på ordniveau - numeraliet

kardinaltal - ordinaltal - distributivtal - multiplikativtal

13. Former på ordniveau - adverbiet

komparation

14. Former på ordniveau - partiklen

konjunktioner - subjunktioner - præpositioner

 


In order to continue using the Java applets, see troubleshooting tips and Download Java.
On Windows use Internet Explorer 11. macOS no longer supports Java applets.
The Chrome extension CheerpJ Applet Runner may work for some use-cases.


Copyright 1996-2022 | Report a Problem / Contact Us | Printable Version