VISL-SEM er et ELU-støttet VISL-initiativ, der henvender sig til lærerseminarierne. Til forskel fra veletablerede VISL-undervisnings-projekter som VISL-GYM og VISL-HHX, eller det nyligt startede VISL-folke, er udfordringen, at seminariernes undervisningsaktivitet rummer aspekter fra hele tre undervisningsniveauer: (a) Grammatisk-deskriptive og -analytiske færdigheder som sådanne ("language-awareness"), (b) Sprogspil og undervisningsprogrammer målrettet til folkeskoleeleverne ("language-teaching-tools"), og (c) Det didaktiske metaniveau mht. til hvordan VISL kan indbygges i en konkret undervisningskontekst, dens emne- og niveauprogression, samt berøringsflader mellem grammatik og andre sproglige eller samfundsfaglige læringsindhold ("teaching-awareness"). VISL-SEM vil her synliggøre, instrumentalisere og videreudvikle mulige anvendelser af IT-baseret grammatik i en seminariekontekst (jf. powerpoint-præsentation med idé-links).

VISL-SEM strækker sig over en 2-års-periode (2004-2005). Projektplanen rummer foruden udvikling af decideret undervisningsmateriale også en kursusrække på 4 heldagsseminarer for interesserede seminarielærere. En nærmere beskrivelse kan fås i pdf-format.

En væsentlig styrke ved VISL-systemet er at der bruges eet universelt grammatisk system for alle sprog og alle niveauer - eleven har altså, så at sige, aldrig "spildt" et stykke læring, idet de samme kategorier og betegnelser bruges i tilsvarende VISL-moduler for gymnasier og universitetet. Niveauforskellen ligger udelukkende i den systematiske forenkling hhv. underspecificering af begreberne, og i kompleksiteten i det sproglige materiale, der arbejdes med i en given pædagogisk-didaktisk kontekst.

Elevtekster til download:

Information til download:


Sentence Lab


Edutainment / Games


TextPainter


Quizzes

Grammy